Verkoopsvoorwaarden vzw 112

Algemene voorwaarden:

Bij niet-betaling van de factuur 30 dagen na factuurdatum, wordt het factuurbedrag vermeerderd met 50% op het originele tarief.

 Indien er 2 maanden na de factuurdatum nog geen betaling werd uitgevoerd dan zal er een afbetalingsplan opgesteld worden om het verschuldigde originele bedrag plus interesten af te betalen over een periode van 6 maanden.

 

Indien na het verstrijken van de wettelijke termijn het verschuldigde bedrag nog niet werd betaald dan zullen de persoonsgegevens overgemaakt worden aan het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening of aan een andere natuurlijke – of rechtspersoon dit door eerst de patiënt of zijn vertegenwoordiger hierover te informeren.

 Alle geschillen worden door het Vredegerecht van Antwerpen beslecht, dan wel door de rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

error: Content is protected !!